Handelsbetingelser Forhandlere
Velkommen til vores B2B Webshop. Vær opmærksom på ny webadresse på vores B2B webshop

1. Indledning

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, hvis ikke de udtrykkeligt er fraveget ved aftale imellem parterne. Salgs- og leveringsbetingelserne anses for accepteret, når en afgivet ordre er bekræftet af Pernille Corydon Jewellery.

2. Priser

Alle priser er eksklusive moms.

3. Bindende ordre

En ordre er endelig, når køberen modtager en ordrebekræftelse fra Pernille Corydon Jewellery. Herefter kan ordren ikke annulleres. 

4. Levering og risikoovergang

De bestilte varer leveres Ex Works i Danmark. Risikoen for varerne overgår til køber, når Pernille Corydon Jewellery har overgivet varerne til selvstændig fragtfører. 

5. Leveringstid

Leveringstiden er normalt maksimalt 8 dage fra ordrens modtagelse for lagerførte varer. Såfremt der er tale om ikke-lagerførte varer, gives et omtrentligt leveringstidspunkt ved ordrens bekræftelse hvis muligt. Forsinkelse med levering giver ikke køber ret til at hæve handlen før efter købers skriftlige påmindelse til Pernille Corydon Jewellery, der skal være afgivet efter den aftalte leveringstid.

Såfremt Pernille Corydon Jewellery ikke herefter inden rimelig tid leverer varerne, kan køber hæve aftalen. Dellevering giver kun køber ret til, efter iagttagelse af den beskrevne pligt til at afgive påmindelse, at hæve købet for så vidt angår de varer, som fortsat ikke er leveret. Hvis forsinkelsen skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det skønnes rimeligt. 

6. Force majeure

Pernille Corydon Jewellery hæfter ikke for manglende opfyldelse af sin leveringspligt, hvis den skyldes force majeure såsom ekstremt vejrlig, krig, optøjer, borgelige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel eller transportmidler, mobilisering, valutarestriktioner, eller tilsvarende årsag, som ligger uden for Pernille Corydon Jewellery's kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre levering af varerne. Hvis mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt som følge af nogle af de ovennævnte forhold, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Hvis leveringshindringen må forventes at ville vare i mere end 3 måneder, er Pernille Corydon Jewellery berettiget til at annullere det afgivne tilbud.

7. Mangler og reklamation

Pernille Corydon Jewellery indestår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet med hensyn til materialer og forarbejdning. Køber skal straks ved modtagelsen af varerne undersøge disse med henblik på at konstatere eventuelle mangler. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal han straks give Pernille Corydon Jewellery underretning herom. Hvis der indenfor 2 år efter leveringen påvises mangler ved de leverede varer, skal Pernille Corydon Jewellery efter eget valg enten tilbyde at ombytte den/de mangelfulde varer med nye tilsvarende varer eller kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Pernille Corydon Jewellery hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig brug, behandling, befordring, opbevaring, eller i øvrigt anden forsømmelse hos andre end sælger.

8. Returnering af varer

Såfremt en køber som følge af mangler ved de leverede varer og i henhold til ovenstående samt købeloven er berettiget til at hæve et køb eller såfremt køber i øvrigt efter aftale med Pernille Corydon Jewellery kan returnere leverede varer, skal det ske på følgende måde: Varen skal returneres i originale emballage, og skal i øvrigt fremstå i samme stand, som da køber modtog den. Fyldestgørende information om årsag til returneringen skal angives. Varer må ikke returneres pr. efterkrav, køber betaler i alle tilfælde fragt og andre omkostninger i forbindelse med returnering.

9. Pernille Corydon Jewellerys ansvar for mangler

Pernille Corydon Jewellery's ansvar er begrænset som ovenfor angivet til enten at tilbyde omlevering eller kreditering af prisen for varerne, og omfatter således ikke købers eventuelle afledede tab, såsom omsætningstab, omkostninger til returnering af varer og andre indirekte tab.

10. Produktansvar

Såfremt en vare leveret af Pernille Corydon Jewellery forvolder personskade p.gr.a. en defekt ved varen, er Pernille Corydon Jewellery ansvarlig herfor i henhold til dansk rets almindelige regler om produktansvar. Ansvaret omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab påført skadelidte, køber eller tredjemand. Ansvaret omfatter heller ikke produkter fremstillet af køber ved anvendelse af materialer leveret af Pernille Corydon Jewellery. Hvis Pernille Corydon Jewellery måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand som følger af produkter leveret til en køber, er køber forpligtet til at holde Pernille Corydon Jewellery skadesløs, således at Pernille Corydon Jewellery ansvarsmæssigt er stillet som beskrevet ovenfor. 

11. Immaterielle rettigheder

Køber anerkender, at alle immaterielle rettigheder, som knytter sig til de leverede varer, såsom designret, varemærkeret og ophavsret tilkommer Pernille Corydon Jewellery, og køber er indforstået med, at han ikke må give indtryk af eller handle som om han er indehaver af sådanne rettigheder, herunder ved eksemplarfremstilling. Køber er endvidere uberettiget til at ændre de solgte varer inden videresalg til slutbrugere.

12. Betalingsfrist og –måde

Betalingen for varerne forfalder 30 dage efter fakturadato. Betaling sker enten ved giro eller bankoverførsel, jf. nærmere herom den udstedte faktura. Sker betalingen ikke rettidigt, forrentes tilgodehavendet med 2% pr påbegyndt måned. Hvis købers betalingsevne skønnes at være væsentligt ringere end hvad der sædvanligvis kan forventes, er Pernille Corydon Jewellery berettiget til at betinge levering af kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

13. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem køber og sælger om denne ordre, skal, hvis den ikke kan løses i mindelighed afgøres af en dansk domstol efter dansk ret.

Pernille Corydon login

Login er til forhandlere og presse.
Hvis du har brug for adgang, kontakt os da venligst.

En email er blevet sendt, med oplysninger om hvordan du nulstiller din adgangskode.

Annullér

Forkert emailadresse og/eller adgangskode

Du er blevet logget ud - sandsynligvis på grund af inaktivitet over længere tid. Log venligst ind igen for at fortsætte.